Teràpia familiar

La família és el grup primari en que les persones creixem, ens vinculem, ens desenvolupem i on adquirim els primers valors i patrons de comportament. És el context familiar qui ens proporciona identitat i pertinença al grup.

Les famílies pateixen crisis al llarg del seu cicle vital. Quan aquestes no es resolen i es cronifiquen en el temps , és recomanable demanar ajuda especialitzada.

La teràpia familiar té com a objectiu restablir l’equilibri de cadascun dels membres que configuren el sistema familiar.

Aquest tipus de teràpia proporciona una nova mirada de la família envers a si mateixa. Els psicòlegs, en la teràpia familiar, deixem de mirar a cadascun dels membres de forma individual per observar el grup família en la seva complexitat: les relacions entre els seus membres, les dinàmiques generades entre ells, els valors, les aliances, els rols i funcions de cadascun dels membres, etc.

Aquesta visió global permet que la família generi noves solucions al problema, activant els seus propis recursos interns i així afrontar les crisis i els processos de canvi.

A les sessions de teràpia familiar, no sempre es requereix la intervenció de tota la família, dependrà de cada cas i circumstància. És valorarà la conveniència en la intervenció de certs membres del sistema familiar, degut que en alguns casos, no és necessària la seva inclusió.

La teràpia familiar SocArrel, ofereix un espai de confiança i seguretat, que permet construir conjuntament l’Aliança Terapèutica amb la Família.

La nostre intervenció es realitza en format presencial, tot i això, per tal d’adaptar-nos a les circumstàncies actuals també t’oferim la possibilitat de fer-ho en format on-line.

  • Dificultats de convivència i de comunicació a la família.

  • Procés de separació o divorci amb fills.

  • Problemes de conducta en nens i adolescents.

  • Problemes relacionals amb la família d’origen (pares, sogres, avis...).

  • Rivalitat o conflictes entre germans.

  • Crisis del cicle vital familiar (arribada del primer fill, adolescència, niu buit, jubilació, pèrdues i malalties). 

  • Crisis traumàtiques sobrevingudes.